Forskningscentrum för Systembiologi


Systembiologi är ett tvärvetenskapligt ämne där man integrerar information
från olika detaljnivåer, för att på så sätt försöka förstå hur biologiska system fungerar. Man utvecklar och tillämpar metoder inom bioinformatik och matematisk modellering vid studier av komplexa biologiska system inom molekylärbiologi, teoretisk ekologi och biomedicin. 

Vision


Vår övergripande vision är att systembiologi vid Högskolan i Skövde ska bli en nationellt ledande och internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö inom systembiologiområdet

Vi vill:

  • Utgöra en plats som attraherar nya forskare och forskarstuderande såväl som etablerade forskare.
  • Bedriva forskning som inkluderar hela kedjan från grundforskning till tillämpad forskning i nära samarbete med näringslivet och med en hög grad av både nationell och internationell externfinansiering.
  • Utveckla det systembiologiska konceptet och applicera det på nya tillämpningsområden

Mål och strategier:


Systembiologi vid Högskolan i Skövde ska bli en nationellt ledande och
internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö inom
systembiologiområdet genom att:

  • Etablera nya nationella och internationella samarbeten
  • Utöka internationell publicering
  • Anordna och delta i vetenskapliga konferenser
  • Arbeta aktivt inom miljön både med gemensamma ansökningar av forskningsmedel och mer specifika ansökningar
  • Utveckla samverkan med avnämare genom att:
  • Möjliggöra kommersialisering och nyttogörande av forskningsresultat genom en ständigt pågående dialog 
  • Koppla forskningssatsningar till regional utveckling

Uppdaterad: 2013-02-06

Kontakt

Björn Olsson
Docent i bioinformatik
bjorn.olsson@his.se
0500-448316