Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL)

Vid Högskolan bedrivs sedan lång tid forskning kring intelligenta system, under de senaste åren inom ramen för Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL). SAIL forskar inom tillämpad AI i nära samarbete med främst näringslivet. Här återfinns bl.a. projekt kopplade till ensemble-metoder för klassificering i mycket stora datamängder, kunskapsbaserade beslutsstld inom dental informatik, situationsigenkänning i videodata, anomalidetektion inom säkerhetstillämpningar, ”visual analytics” inom maritim övervakning och hotdetektion för stridspiloter. Samarbetspartners inkluderar ett flertal affärsområden inom Saab AB, Volvo Car Corporation, Astra Zeneca, ICA-handlarna och Västra Götalandsregionen.

Inom forskningsområdet artificiell intelligens (AI) finns traditionellt uppdelningen ”stark” respektive ”svag” AI. Den gemensamma utgångspunkten är att modellera mänskligt resonemang, beslutsfattande och inlärning. Stark AI är fokuserad på att skapa tänkande maskiner, och benämns idag ofta artificiell generell intelligens (AGI). Svag AI, däremot, är fokuserad på att skapa maskiner som kan utföra komplicerade uppgifter vilka normalt anses kräva intelligens för att kunna utföras. Beslutsfattande är ett exempel på en sådan uppgift.

Det finns ett växande intresse för användningen av metoder och tekniker från AI-området inom såväl näringsliv (t.ex. fordonsindustrin) som offentlig verksamhet (t.ex. omvårdnad), för att adressera verkliga problem som är för komplexa för att kunna lösas med konventionella metoder. Forskning kring svag AI möter detta behov genom att studera hur AI-tekniker kan utformas till nyttiga och lättillgängliga verktygslådor som kan användas för att lösa svåra problem inom allt från tillverkningsindustri, över säkerhets- och försvarstillämpningar till affärsanalys. Många gånger krävs en integration av olika tekniker och metoder – verktyg – för att lösa ett specifikt problem (t.ex. en kombination av probabilistiskt grundade maskininlärningsmetoder och logikbaserade regler). Svag AI kallas därför allt oftare tillämpad AI, reflekterande behovet av att tvärvetenskapligt studera AI i användning: utvärdering av AI-verktyg, studiet av användaraspekter på AI, studiet av organisatoriska, ekonomiska, kulturella och sociala effekter av att införa AI-baserade stöd etc.

Behovet att bistå beslutsfattare med modeller för att utföra komplicerade uppgifter har på senare år ökat dramatiskt, delvis beroende på den kraftigt ökade tillgången på data och information i samhället. Att bistå användare genom inhämtning, bearbetning och fusionering av data och information från olika källor, och på det sättet hjälpa beslutsfattare att fokusera på den information som är mest relevant för det aktuella beslutet, utgör centraltanken inom forskningsområdet informationsfusion. Ur AI-synvinkel handlar det mer om att utnyttja uttryckskraften hos, från mycket stora datamängder inlärda, modeller av verkligheten än om att utveckla och tillämpa komplexa algoritmer.


Uppdaterad: 2013-08-14

Kontakt

Göran Falkman
Biträdande professor
Högskolan i Skövde

Telefon: 0500-44 83 35
E-post: goran.falkman@his.se