Vårdens framtida informationssystem


Den nuvarande situationen när det gäller informationssystem som stöd för vårdprocessen är långt ifrån tillfredsställande. Informationssystem som används av olika vårdgivare kommunicerar inte med varandra och deras användare är långt ifrån nöjda med deras funktion och bidrag till verksamheten. Situationen är densamma även när det gäller system som används inom en och samma vårdgivande organisation.

Utmärkande för många befintliga system är att de utgår från enskilda och avgränsade vårdinsatsers (eller delar därav) behov av information. Utifrån ett övergripande och mer processorienterat systemsynsätt är detta ett, i många avseenden, suboptimalt system. Det försvårar utbyte av information mellan delsystem, det innehåller redundans (dvs dubbellagrad och därmed även potentiellt motstridig information) och kanske mest allvarligt, det sätter insatserna i fokus snarare än patientens behov och patientens väg genom en vårdprocess där flera vårdaktörer deltar. Dessutom är få (om ens några) av de system som upphandlas baserade på en öppen arkitektur och öppna standarder vilket leder till oönskade inlåsningseffekter i system och beroenden av enskilda
leverantörer.

Det finns således ett stort behov att ta fram ett trovärdigt beslutsunderlag som visar på möjigheterna för framtidens informationssystem i vården. Projektet "Vårdens framtida informationssystem"  har till syfte att pröva möjligheten att utveckla en demonstrator som konkretiserar en vision om hur framtidens
informationssystem i vården kan vara utformade.  


 Visionen som präglar projektet är:

                                                                VISION

Vårdgivare ska ha tillgång effektiva samverkande informationssystem som stödjer en processorienterad vård där patienten är en tydlig och aktiv medaktör

 

Projektets syfte är som följer:

                                                               SYFTE

Utveckla en demonstrator som visualiserar en vision om hur framtidens informationssystem bör vara utformade


 

För mer information om projektet, vänligen följ länkarna till vänster.

 


Uppdaterad: 2011-01-25
Sidansvarig: Hanife Krasniqi

Kontakt

Projektledare
Prof Anne Persson
Högskolan Skövde
anne.persson@his.se
0500 - 448342     

Övriga
Högskolan Skövde

Rose-Mharie Åhlfeldt
rose-mharie.ahlfeldt@his.se

Marcus Nohlberg
marcus.nohlberg@his.se

Hanife Krasniqi
hanife.krasniqi@his.se

Kerstin Jäger
kerstin.jager@his.se

Södra Älvsborgs Sjukhus
Chefläkare Christer Wettervik
christer.wettervik@vgregion.se