Forskningscentrum – profilering av Högskolans forskning

Högskolan i Skövde har sedan länge bedrivit ett målinriktat profileringsarbete inom forskningen, vilket har resulterat i en IT-profil. Som ett led i profileringsarbetet har tre forskningscentrum inrättats:

  • Forskningscentrum för Informationsteknologi
  • Forskningscentrum för Systembiologi
  • Forskningscentrum för Virtuella system

Ytterligare två möjliga forskningscentrum är under uppbyggnad:

  • Forskning för välbefinnande
  • Framtidens företagande

En stor del av HS forskning ligger inom vår IT-profil. För Forskningscentrum för Informationsteknologi ligger fokus på själva grunderna i IT, dess utveckling och användning, medan det för de andra två handlar det om tillämpningar av IT för analys, modellering och simulering. Samtliga centrum deltar därför i arbetet inom Informationsfusionsprofilen. Utanför de inrättade forskningscentrumen går utvecklingen mot att skapa ett fåtal profilerade forskargrupper, bland annat inom vård, ekonomi och pedagogik.

Ett centrum måste uppfylla ett antal kriterier, till exempel att det har minst fem professorer/docenter, tio disputerade forskare och 15 doktorander, knutna till minst tre forskargrupper. Kriterierna utgår från vad som utmärker en effektiv forskarutbildningsmiljö. 

Idag utgörs de tre centrumen av cirka 25 professorer/docenter, 45 disputerade forskare och 60 aktiva forskarstuderade.


Uppdaterad: 2013-07-03