Hälsa och välbefinnande - en ny forskningsmiljö

I Sverige, liksom i många västländer, finns det ett växande problem med sjukdom relaterat till brist på hälsa och välbefinnande med fysiska, mentala, emotionella och sociala dimensioner. Detta orsakar inte bara stort lidande för den enskilda människan som drabbas, utan har även negativ påverkan på offentliga sektor och samhället i stort. Det är därför av stor vikt att identifiera faktorer som främjar hälsa och välbefinnande samt förebygger ohälsa, såväl kortsiktigt som långsiktigt på både individ- och samhällsnivå. Det är även viktigt att förstå de bakomliggande mekanismer som påverkar hälsa och välbefinnande som till exempel erfarenheter, utbildning, informellt och formellt lärande under hela livet, olika former av stöd och vårdrutiner. Detta medför ett behov av att utveckla tvärvetenskapliga evidensbaserade metoder för att främja hälsa och välbefinnande hos människor. Fokus för vår forskning är att fördjupa och utvidga kunskaper om människors upplevelser och känsla av att hantera och ta ansvar för sin livssituation ur ett fysiskt, psykiskt, existentiellt, emotionellt, kommunikativt och socialt perspektiv. Detta för att utveckla och implementera nya strategier och metoder för att stödja, främja och välbefinnande samt förebygga ohälsa.

Forskningsmiljön Hälsa och välbefinnande – individ och samhälle (HEALWELL) består av fyra specifika forskningsinriktningar;

Ett övergripande och gemensamt forskningsområde utgörs av Utveckling av instrument och metoder (DIM).

Inom forskningsmiljön finns ämnena Omvårdnad, Folkhälsovetenskap, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH),Socialpsykologi, Pedagogik och Musik representerade.


Uppdaterad: 2013-06-12

Kontakt

Anette Ekström
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: anette.ekstrom@his.se

Elisabeth Kylberg
Biträdande professor
Institutionen för vård och natur
E-post: elisabeth.kylberg@his.se

Ingrid Bergh
Professor
Institutionen för vård och natur
E-post: ingrid.bergh@his.se

Styrgrupp

Interna ledamöter:

Professor Ingrid Bergh
Bitr. Professor Elisabeth Kylberg
Bitr. Professor Anette Ekström
PhD Maria Olson
Bitr. Professor Ali Kazemi
PhD Jan Zirk
PhD Mia Berglund
PhD Kristina Ek

Externa ledamöter:

Med. Dr Monika Hellstrand Verksamhetsutvecklingen, Skaraborgs sjukhus

MSc. Ulrika Hernant, FoU-strateg, Skaraborgs Kommunalförbund

Christel Martinsson, Utbildningsstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund