Välbefinnande genom lärande (LearnWell)

Det övergripande målet för detta område är att utveckla kunskaper om hur människor lär för att främja sin hälsa och välbefinnande genom livet och hur detta lärande kan stödjas. Vi ser lärande som utgående från människors erfarenheter, och som pågående under hela livet.

Av särskilt intresse står kritiska skeenden, processer, situationer och sammanhang där betydelsefulla existentiella dimensioner aktualiseras. Som exempel på sådana kritiska skeenden kan nämnas tonårstiden, yrkesutbildning, arbetsomställning, åldrande och när människor drabbas av ohälsa och sjukdom.  Andra forskningsfrågor är hur pedagoger och vårdpersonal kan stödja människors hälsa i och genom reflektionsprocesser. Ett annat område är studenters och vårdpersonals lärande för att kunna stödja andras hälsa och välbefinnande.

Fokus för denna forskargrupp är att utveckla och erbjuda olika aspekter av stödjande metoder och strukturer samt att främja utvecklingen av inlärningsprocesser som i sin tur kan utgöra ett stöd för människors hälsa och välbefinnande genom livet, och därmed bidra till såväl individuell som samhällelig nytta. 


Uppdaterad: 2013-06-11

Kontakt

Mia Berglund
Universitetslektor i Omvårdnad
Epost: mia.berglund@his.se
Telefon
: 0500-448419