Information Fusion Master Program

Projektets huvudmål var att ett masterprogram i informationsfusion skulle inrättas vid Högskolan i Skövde med första antagning till höstterminen 2009. Ett masterprogram in-rättades och programmet utlystes för antagning till höstterminen 2009. Det begränsade antalet sökande medförde dock att högskolan beslutade ställa in programmet. Det låga söktrycket kan till del förklaras av det låga söktrycket på masterprogram i allmänhet, och till del av bristande kännedom om, och riktad marknadsföring mot, de student¬grupper som skulle kunna vara intresserade av att läsa utbildningen.

Ett antal kurser har utvecklats inom ramen för masterprogrammet, varav en del har getts eller kommer att ges som valbara kurser inom övriga utbildningsprogram vid högskolan. Den omarbetade kursen Informationsfusion gavs för datavetenskapliga mastersstuden-ter. Programutveckling i samverkan har också lett till att kursutbudet i högre grad är re-levant för de i projektet medverkande externa parterna, Totalförsvarets forskningsinsti-tut (FOI) och Saab Microwave Systems (SMW). Exempelvis är SMW ansvarig för en av de centrala kurserna, vilken täcker ett kunskapsområde som SMW har stor praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om.

Slutrapport


Uppdaterad: 2010-03-29
Sidansvarig: Marcus Brohede

Project Leader

Prof. Henrik Boström

www.his.se/bosh

Years: 2008-2009

Funding: 790kkr